loading
Trong
Trong
Trong

Sử dụng ký tự "%" để giới hạn phạm vi cần tìm chính xác. Ví dụ:

  1. "%văn học%": có chứa từ "văn học"
  2. "văn học%": bắt đầu bằng từ "văn học"
  3. "%văn học": kết thúc bằng từ "văn học"
  4. "văn học": chính xác là từ "văn học"
Top